Khoi My
Tour Dates 2016, 2017

Khoi My concert tickets are on sale. You can find the list of Khoi My tour dates here.

Kh?i My, tên th?t là Tr?n Kh?i My sinh ngày 02, tháng 01 n?m 1990 t?i Long Khánh, ??ng Nai, cô ???c bi?t ??n v?i vai tṛ là ca s? gi?i Nh?t ti?ng hát h?c ???ng n?m 2007, MC và là m?t trong nh?ng n? ca s? xinh ??p, n?i ti?ng v?i các ca khúc nh? V́ sao, H?t cát và ?ôi cánh. Hi?n nay cô ?ang s?ng và làm vi?c t?i TP.H? Chí Minh.

Questions about Khoi My Tour?

 

Khoi My Past Concerts

Khoi My Concerts 2017

Genre:

tour dates, concerts, concert ticket, tour dates 2016, concert dates, ticket

Tour Dates

tour dates , concerts , concert ticket